Skúška TestDaF je jazykovou skúškou na pokročilej úrovni. Na šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen) zodpovedá táto skúška úrovni znalostí B2 až C1. Je uznávaným dokladom o znalosti jazyka pre štúdium na všetkých vysokých školách v Nemecku. Odborné znalosti sa nevyžadujú.

Po uspešnej príprave na kurze pre TestDaF:

  • dokážete v rôznych krátkych textoch vyhľadať jednotlivé dôležité informácie,
  • rozumiete podrobnostiam i celkovému zmyslu novinárskych a vedeckých textov, ktoré sa zaoberajú vedeckými alebo spoločensko-politickými otázkami,
  • v bežných situáciách dokážete získať podrobné informácie,
  • dokážete sledovať rozhovory a diskusie na témy súvisiace so štúdiom alebo na všeobecné vedecké témy,
  • dokážete rozumieť prednáškam na vedecké témy,
  • dokážete vytvoriť vlastný dobre štruktúrovaný text a predniesť argumenty,
  • dokážete opísať údaje, zhrnúť ich a navzájom porovnať,
  • v diskusiách a rozhovoroch dokážete zaujať odôvodnené stanovisko, zvažovať alternatívy a tvoriť hypotézy.