Image

K našim klientom patria spoločnosti z oblasti stavebníctva a strojárstva. Naše preklady pokrývajú požiadavky klienta od prekladu ich webových stránok cez preklady internej technickej dokumentácie až po konkrétne manuály prístrojov implementovaných vo výrobe. ISO štandardy prechádzajú permanentnou evolúciou a vďaka našim skúsenostiam dokážeme promptne preložiť dokumentáciu viažucu sa k ich implementácii, recertifikácii, či k novým požiadavkám. Rovnako i legislatíva Európskej únie vytvára vysoké nároky na našich výrobcov, ktorí musia svoju výrobu zosúladiť s požiadavkami EU. Pri investičných projektoch, čoho typickým príkladom je implementácia nového stroja či technológie, je nevyhnutné vypracovať preklad všetkej dokumentácie do slovenského jazyka. Na požiadavku našich klientov reagujeme promptne, sme schopní dodať expresný preklad už do 24 hodín od zadania.

Image

Samozrejme preklady sa neviažu len k mechanickej výrobe či výstavbe, v poslednom obdobi dostávame požiadavky z oblasti IT. Naši klienti sa na nás obracajú s prekladmi textov pre ich školenia, prekladov noriem či projektovej dokumentácie. Keďže ide o špecifickú oblasť, všetky texty prechádzajú trojstupňovou korektúrou, konzultáciou s odborníkmi nevynímajúc. Klient tak získa istotu, že dostane dokonalý preklad pripravený na okamžitú implementáciu v rámci spoločnosti. Prekladatelia spolupracujúci s našou agentúrou majú skúsenosť so samotnou výrobou, konzultujú preklady so špecialistami v oblasti prekladu. Technický preklad nie je štandardným prekladom, jeho výsledkom je text rešpektujúci profesný žargón. Image