STANAG je označenie pre Štandardizačnú dohodu (STANdardization AGreement), ktorá stanovuje smernice, termíny a podmienky pre bežné vojenské alebo technické postupy a vybavenie medzi členmi krajín Severoatlantickej Aliancie. Jazyková skúška STANAG 6001 poskytuje základ pre testovanie jazykových schopností zamestnancov v štruktúrach organizácie NATO a v armáde SR.

Jazyková skúška STANAG 6001 sa sústreďuje na testovanie nasledujúcich zručností:

  • posluch s porozumením
  • čítanie s porozumením
  • ústny prejav
  • písomný prejav

Pre každú jazykovú zručnosť je priradené označenie SLP (Standardized Language Profile) od najnižšej úrovne SLP 1 až po najvyššiu úroveň SLP 5.

STANAG level I.

Je jazyková skúška , ktorá testuje zručnosti pri posluchu s nutnosťou jeho porozumenia, čítanie s porozumením, písomný a a ústny prejav na základnej úrovni. Slovná zásoba pre receptívnu schopnosť (posluch, čítanie) 1200 slov, pre produktívnu schopnosť (písanie, hovorenie) 600 - 800 slov. Posluch s porozumením -- krátky dialóg alebo monológ, hlásenia, odkazy, krátke rozprávanie alebo opis. Čítanie s porozumením -- krátky písaný text, rozprávanie, popis, jednoduchý list, inzerát, leták a podobne. Písomný prejav -- osobné dáta, stručný popis. Ústny prejav - komunikácia v základných konverzačných situáciách.

STANAG level II.

Komplexná skúška, ktorá testuje jazykové znaloti a zručnosti skúšaného na stredne pokročilej úrovni. Slovná zásoba pre receptívnu schopnosť (posluch, čítanie) 2000 slov, pre produktívnu schopnosť (písanie, hovorenie) 1000 - 1200 slov. Posluch s porozumením -- dialóg alebo monológ, hlásenie, odkaz, správa, rozprávanie, opis so všeobecným vojenským kontextom. Čítanie s porozumením -upravené články so spoločenskou, politickou alebou základnou vojenskou tematikou, oznámenia, návody, letáky, jednoduchá osobná alebo služobná korešpondencia. Písomný prejav - súkromná a služobná korešpondencia so spoločenským alebo vojenským kontextom. Ústny prejav -- komunikácia vo všeobecných a špeciálnych konverzačných okruhoch.

STANAG level III.

Táto skúška je testom, ktorý overuje špecializovanú a odbornú prípravu. Oproti skupine I. a II. obsahuje ďalšie študijné požiadavky. Počas štúdiia je veľmi výrazne posilňovaný prvok samostatnosti. Predpokladom pre zvládnutie skúšky je napríklad prozumenie bežnej slovnej zásoby v médiách (správy CNN, BBC) a používanie odbornej vojenskej terminológie v rámci štruktúr NATO.

Zdokonaľte sa v anglickom jazyku a pripravte sa na skúšku v príjemnom prostredí s kvalifikovaným lektorom so skúsenosťami s vojenskou angličtinou už do roku 2005.