Image

Štruktúra našich hodín je nastavená s jednoznačným cieľom, a ten cieľ  je progres. Všetci naši klienti, či už je to firemná výučba alebo príprava na medzinároné skúšky, dostávajú produkt na kľúč, to znamená , že sa pre nich pripravuje kompletný učebný materiál. Neveríme, že existuje rýchlokurz cudzieho jazyka. Ak sa niekto chce efektívne a seriózne učiť  cudzí jazyk, vie, že je to dlhodobý proces. My sa snažíme, aby naše hodiny boli skvelé aj pre klientov, ktorí ku nám chodia i niekoľko rokov. Pri výučbe cudzích jazykov využívame kombináciu niekoľkých metód pred používaním iba jednej metódy. A to sú prevažne:

Komunikatívna metóda:

Nosným princípom tejto metódy je prezentácia jazykových prostriedkov a slovnej zásoby v kontexte každodenných situácií s dôrazom na plynulosť  prejavu. Lektor pomáha rozvíjať základné jazykové zručnosti - čítanie, písanie, ale hlavne rozprávanie a posluch. Študenti tieto zručnosti rozvíjajú spoločne, aktívne medzi sebou komunikujú a na základe používania jazyka získavajú znalosti gramatických štruktúr.

Priama metóda:

Táto metóda je založená na používaní cudzieho jazyka pre akúkoľvek komunikáciu pri výučbe, slovná zásoba sa učí pomocou názorných pomôcok, obrázkov, predmetov, abstraktná slovná zásoba je vysvetlovaná na základe spájania myšlienok a predstáv. Gramatika sa učí induktívne - študenti si ju osvojujú vďaka neustálemu používaniu cudzieho jazyka. Veľký dôraz sa kladie na správnu výslovnosť  a uporednostňuje sa ústny prejav.

Metóda drilu:

Metóda drilu spočíva v zautomatizovaní gramatických väzieb a konštrukcií formou ich opakovaného používania vo vhodných komunikatívnych situáciách alebo formou cvičení v učebnici.

Total physical Response (TPR):

V doslovnom preklade sa táto metóda nazýva “celková fyzická reakcia”, ide teda o zapojenie motorickej aktivity do vyučovacieho procesu. Metóda je odvodená od prirodzeného osvojovania si materinského jazyka v detstve a proces je teda často doprevádzaný rôznymi pohybovými aktivitami.

Študenti napodobňujú a opakujú to, čo vyučujúci hovorí či robí. Táto metóda je vhodná pre študentov na úrovni začiatočníkov.