Zloženie skúšky a získanie certifikátu Goethe-Zertifikat B2 požaduje úroveň znalostí jazyka stupeň pokročilí. Skúška zodpovedá štvrtému stupňu (B2) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen).

Po zložení skúšky dokážete napríklad:

  • sledovať hlavný obsah konkrétnych a abstraktných tém a porozumieť informáciám, ktoré sú pre Vás relevantné (napríklad z rozhlasového vysielania),
  • porozumieť širokému spektru textov, medzi iným i kratším textom (ako sú napr. inzeráty) ako i dlhším, komplexnejším textom, komentárom a správam z rôznych tematických oblastí,
  • sa písomne jasne a štruktúrovane vyjadrovať ku komplexným situáciám, ale dokážete aj opravovať chybné texty iných ľudí,
  • zrozumiteľne ústne vyjadriť a popisovať všeobecné témy a témy zo svojich oblastí záujmov,
  • aktívne sa zúčastňovať na diskusiách o témach, ktoré sú Vám známe, vedieť zaujať k nim vlastný postoj a vysvetliť vlastné stanovisko.

Zloženie skúšky a získanie certifikátu Goethe-Zertifikat C1 požaduje úroveň znalostí jazyka – stupeň väčšmi pokročilí. Skúška zodpovedá piatemu stupňu (C1) šesťstupňovej kompetenčnej stupnice znalostí Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen).

Po zložení skúšky dokážete napríklad:

  • bez väčšej námahy porozumieť i dlhším rozhlasovým príspevkom, rozhlasovému vysielaniu a prednáškam,
  • porozumieť širokému spektru písaných textov, medzi iným dlhším, komplexnejším textom, komentárom a správam z rôznych tematických oblastí,
  • sa písomne vyjadrovať ku článkom z rôznych tematických oblastí jasne a štruktúrovane a pritom zvoliť taký spôsob vyjadrenia, aby bol primeraný čitateľovi,
  • ústne sa vyjadrovať spontánne a plynulo, zaujať vlastné stanovisko, precízne formulovať vlastné myšlienky a názory a podrobne popísať svoje vlastné príspevky.