V roku 1992 bolo členskými štátmi Európskej únie založené medzinárodné Konzorcium so strediskom v Londýne, ktoré vypracovalo jednotný systém jazykových skúšok pre jazyky štátov Európskej únie. Cieľom členských štátov Konzorcia je zabezpečiť záujemcom absolvovať medzinárondne uznávané skúšky v rámci Európskej únie. Jednotlivé skúšky ECL je možné absolvovať z viacerých oficiálnych jazykov EÚ: angličitna, nemčina, španielčina.... Skúškou sa hodnotí úroveň verbálnej a písomnej komunikácie uchádzača v rôznych životných či profesijných situáciách. Najdôležitejším znakom testov ECL je rovnocennosť a spoľahlivosť.

Jazyková skúška ECL:
 • je uznávaná ako náhrada maturitnej skúšky z anglického jazyka a nemeckého jazyka (podľa vyhlášky zbierky zákonov č. 208/2011),
 • umožňuje získavanie bodov na prijímacích pohovoroch na vysokú školu,
 • je v niektorých krajinách akceptovaná ako potvrdenie jazykových znalostí pri získaní akademického titulu PhD,
 • má význam pri hodnotení žiadostí o zahraničné štipendijné pobyty a pri získavaní pracovného povolenia.
Stupne certifikátu ECL:

Jednojazyková skúška ECL neobsahuje gramatický test ani prekladové úlohy a má štyri úrovne: A2, B1, B2, C1. Na všetkých úrovniach sa hodnotia štyri základné jazykové zručnosti:

 • ústna časť:
  • počúvanie textu s porozumením,
  • komunikačné schopnosti.
 • písomná časť:
  • čítanie textu s porozumením,
  • tvorba (štylizácia) textu.
Priebeh skúšky a hodnotenie:

Ústna časť je zameraná na preverenie komunikačných zručností a vykonáva sa pred dvojčlennou komisiou. Táto časť trvá od 20 do 30 minút. Ostané jazykové zručnosti sa hodnotia písomnou formou pomocou pracovných listov a audio nahrávok, aby sa zabezpečila objektívnosť pri hodnotení. Uchádzači dostanú po dva pracovné listy, ktoré im umožnia preukázať úroveň jazykových znalostí v ôsmich rozličných tématických okruhoch.

V každej zo štyroch častí je možné získať 25 bodov, teda celkovo 100 bodov. Pre úspešné zloženie skúšky musí uchádzač dosiahnuť z každej zo štyroch častí (jazykových zručností) aspoň 40 % maximálneho počtu bodov, pričom musí získať viac ako 60 % maximálneho počtu bodov z ústnej časti, respektíve písomnej časti.

Zdokonaľte sa v anglickom jazyku a pripravte sa kna skúšku v príjemnom prostredí pri šálke čaju či delikátnej kávy. Čakajú Vás skúsení, kvalifikovaní lektori.