Jazykový audit je služba ponúkaná našou agentúrou pre tri typy klientov. Prvým typom je klient, ktorý sa chce zapísať do jazykového kurzu a rád by zistil úroveň svojich jazykových zručností. Druhý typ je klient uchádzajúci sa o prácu a pred pracovným pohovorom chce absolvovať preskúšanie z požadovaného jazyka pre jeho potenciálne zamestnanie. Tretím typom je spoločnosť, ktorá už našla svojich nádejných zamestnancov a požiada našu agentúru o vypracovanie jazykového auditu pre jednotlivých kandidátov. Jazykový audit vypracovaný pre účely zamestnania je platenou službou. Trvanie jazykového auditu je vždy maximálne 60 minút.

Image
  1. Jazykový audit je pred začiatkom jazykového kurzu v našej agentúre bezplatnou službou. Daný audit poskytne informáciu, na akej úrovni ovládania jazyka sa potenciálny študent nachádza, zároveň absolvuje úvodnú hodinu, kde mu predstavíme naše materiály a metodiku výučby. Záujemca dostane komplexnú informáciu o svojich silných a slabých stránkach, od toho sa bude odvíjať individuálny plán výučby tak, aby bol v súlade s predstavou klienta a jeho študijnými cieľmi.
  2. Dnešný trh práce kladie vysoké nároky na odbornosť uchádzačov. Dnes už nestačí byť odborníkom v konkrétnom odvetví biznisu, kvalita kandidátov sa posudzuje i z hľadiska ich jazykovej vybavenosti. A preto existuje naša služba jazykového auditu, kde akýkoľvek kandidát na pozíciu s požiadavkou ovládania cudzieho jazyka bude vedieť, na akej úrovni je jeho aktuálna znalosť konkrétneho jazyka. Zároveň môže u nás absolvovať kurz prípravy na pracovný pohovor. Jazykový kurz poslúži ako simulácia pohovoru a zároveň poskytne kandidátom reálnu spätnú väzbu. Jazykový audit pre uchádzača o zamestnanie je časovo nenáročný, trvanie zaberie približne jednu hodinu.
  3. Aktuálna ekonomická situácia a fakt globalizácie tvoria požiadavku pre spoločnosti, aby hľadali zamestnancov, ktorí spĺňajú najvyššie kritériá z hľadiska odbornosti a zároveň ovládali minimálne jeden zo svetových jazykov. Slovensko ako štát v srdci Európy bol vždy obchodne previazaný so svojimi susedmi, zároveň nás globálne poňatie obchodu oslobodzuje od akýchkoľvek hraníc. Rešpektujúc tento fakt spolu s víziou permanentného rastu, spoločnosti hľadajú ľudí schopných poskytnúť produkt či služby na globálnom trhu. Aby mala spoločnosť 100 % istotu, že zamestná vhodného kandidáta s požadovanou úrovňou jazyka, môže využiť našu službu jazykového auditu. Vypracujeme detailný posudok pre každého kandidáta individuálne s prípadným odporúčaním pre štúdium a jeho časovým horizontom. Outsourcing danej služby je časovo i finančne nenáročný.