Všeobecná angličtina - General English

Žijeme v 21. storočí, či už je naším snom získať lukratívne pracovné miesto, alebo cestovať, či študovať literatúru v cudzom jazyku naše kurzy všeobecnej angličtiny Vás na to pripravia. Klienti z rôznych odvetví biznisu neskôr môžu doplniť štúdium odborným zameraním, napríklad na obchodnú či technickú angličtinu.

  Naša metodika:
 • základom kvalitnej výučby sú nielen kvalitní lektori, ale aj zodpovedajúce metodické zázemie.
 • Pri príprave osnov, či samostatných kurzov dbáme na nasledujúce zásady:
 • Motivácia na prvom mieste!
 • Aby ste zvládli cudzí jazyk, budete potrebovať silnú motiváciu, a to nielen na začiatku, ale aj v priebehu celého štúdia.
  • Aby sme motiváciu podporili, využívame:
  • komunikatívny spôsob učenia,
  • priebežné sledovanie študijných pokrokov,
  • aktuálnu slovnú zásobu a moderné učebnice.
Komunikatívny spôsob učenia:

Prečo sa učíte cudzí jazyk? Nepochybne preto, aby ste sa mohli dohovoriť. Tajomstvo úspechu pri štúdiu jazykov spočíva v tom, že musíte čo najskôr aktívne a samostatne rozprávať. K tomu slúži komunikatívny spôsob učenia. Inými slovami budete rozprávať, rozprávať a rozprávať.

Priebežné sledovanie progresu štúdia:

Najlepšou motiváciou k ďalšiemu štúdiu bude viditeľný pokrok, ktorý dosiahnete. Štúdium jazykov je dlhodobý proces. S využitím metodiky Spoločného Európskeho rámca pre jazyky Vám poskytneme konkrétne hodnotenie Vášho pokroku v jednotlivých zručnostiach. Aktuálna slovná zásoba: - na našich hodinách používame aktuálnu literatúru a našu firemnú knižnicu priebežne dopĺňame.

Obchodná angličtina - Business English

Profil kurzu obchodnej angličtiny:

V dnešnej dobe je základná znalosť obchodnej angličtiny takmer nutná požiadavka pre mnohé pracovné pozície. Tento kurz Vám uľahčí koždodenné trápenie s obchodnou terminológiou a osvieži Vašu schopnosť reagovať v bežných pracovných situáciách, ako je dohodnutie schôdzky, vyjadrenie súhlasu či nesúhlasu, požiadanie o povolenie....

Hlavné ciele kurzu:

Začnite viac zarábať - Ste už v biznise aktívni? Zlepšite svoje vyjednávacie schopnosti a obchodné kontakty.

  Rozvíjajte svoju profesnú kariéru.
 • Znalosť obchodného jazyka Vám bude iste nápomocná. Je to skvelý začiatok! Buďte lepší než ostatní!
 • Životopis s priloženým dokladom o znalosti obchodnej angličtiny iste urobí dojem na potencionálneho zamestnávateľa.

Kurz obchodnej angličtiny Vás takisto pripraví na vybavovanie obchodnej korešpondencie, obchodného jednania, kontakt po telefóne či emailom. Takisto na pracovný pohovor pre uchádzačov o pracovné miesto, v ktorom je znalosť anglického jazyka v obchodnom, bankovom alebo daňovom sektore nutnosťou.

Vyučovanie prebieha podľa najmodernejších učebníc vydaných vydavateľstvom Cambridge takisto doplnenými ďalšími výučbovými materiálmi z praxe.

Zameranie kurzu obchodnej angličtiny:
 • zvládnutie situácie bežného obchodného styku,
 • formálne stereotypy obchodnej angličtiny odlišné od bežnej hovorovej angličtiny,
 • zoznámenie sa s určitými základnými modelovými situáciami
 • v obchodnom svete:
  • telefonická komunikácia so zákazníkom,
  • dohodnutie a vedenie obchodnej
  • schôdzky,
  • vedenie návštevy vo firme,
  • predstavenie seba a svojej firmy,
  • prezentácia produktu svojej firmy,
  • vyjednávanie o cene.
 • sumarizácia výsledkov jednaní, návrh dohody,
 • ukončenie jednania, rozlúčenie sa so zákazníkom,
 • vybavovanie cestovných formalít,
 • obchodné listy a prezentácia svojej firmy,
 • kľúčové slová obchodnej angličtiny,
 • vedenie formálnych a neformálnych dialógov.

Vojenská angličtina - Military English

Vojenská angličtina je samostatnou odbornou kategóriou anglického jazyka. Obsahuje špecifickú slovnú zásobu, kurz vojenskej angličtiny pripravuje klientov na skúšku STANAG, prípadne ECL testy.

Vyučovanie prebieha v individuálnej alebo skupinovej forme.

Skupiny sú tvorené maximálnym počtom štyroch študentov, pre zvýšenie efektivity.

Na hodinách používame aktuálnu literatúru, internetové zdroje a kurzy sú zamerané prevažne na jazykové zručnosti rozprávanie a počúvanie, keďže patria medzi najnáročnejšie. Už niekoľko našich klientov sme úspešne pripravili na zloženie skúšok STANAG Level 1 až Level 3, takisto ECL.

 • individuálne pripravovaný kurz na kľúč
 • všetky učebné materiály v cene kurzu
 • rovnaká cena pre všetky úrovne náročnosti
 • flexibilný rozvrh a náplň hodín
 • dlhoročné skúsenosti s vojenskou angličtinou
Image

Medicínska angličtina - Medical English

Medicínska angličtina je jazykový kurz špecializovanej angličtiny pre uchádzačov, ktorí buď ešte študujú medicínu, alebo potrebujú zlepšiť svoje jazykové znalosti pri práci.

V kurze medicínskej angličtiny sa študenti učia komunikovať efektívne a správne v anglickom jazyku pri práci s pacientami a kolegami. Kurz je takisto vhodný pre lekárov.

V kurze medicínskej angličtiny si rozviniete slovnú zásobu, vypracujete si v ňom zručnosti nutné pre čítanie odborných medicínskych článkov. Kurz Vás takisto pripraví na príjimacie skúšky na medicínu.

Kurz je vhodný pre úroveň: stredne až veľmi pokročilí (B2 - C1)

Kurz medicínskej angličtiny má za cieľ uviesť študentov do špecifickej terminológie, ale hlavným cieľom je schopnosť vyjadriť sa v hovorenej či písomnej forme s použitím medicínskej angličtiny.

Zameranie bude smerované k čítaniu a diskutovaniu článkov zaoberajúcich sa rôznymi relevantnými predmetmi.

Kurz takisto pripravuje potencionálnych uchádzačov o prácu v zahraničí, ako sú sestričky či opatrovateľky.

Lexikálna charakteristika:

Študenti sa oboznámia so špecifickou lekárskou lexikou vzťahujúcou sa k bežným:

 • chorobám,
 • poraneniam,
 • liekom,
 • diagnózam,
 • ošetreniam,
 • predpisom,
 • lek. radám.
Texty na čítanie a počúvanie:

Študenti budú schopní:

 • rozlíšiť medzi hlavnými a sekundárnymi bodmi,
 • identifikovať relevantné informácie,
 • využívať pomôcky, ako napríklad ilustrácie,
 • pripraviť a zapisovať si poznámky na konferenciách a poradách.
Interakcia pri rozprávaní:

Študenti sa oboznámia so všetkými funkciami jazyka a budú schopní efektívne zvládať konverzáciu k týmto témam:

 • vyjadrenie stupňa pravdepodobnosti,
 • vyjadrenie nutnosti,
 • skúmať príčinu nespokojnosti,
 • vyjadrenie sústrasti, ľútosti, sympatie,
 • skúmať príčinu bolesti, úzkosti, trápenia,
 • vyjadrenie bolesti, úzkosti, trápenia,
 • skúmanie príčiny strachu, obavy, starostí,
 • upokojenie ustráchaniej osoby,
 • utešiť trpiaceho,
 • reagovanie na zlú náladu,
 • vyjadrenie morálnej povinosti,
 • poskytnutie rady,
 • varovania.

Právnická angličtina - Legal English

Obsah kurzu právnickej angličtiny:

Séria kurzov angličtiny pre právnikov je zameraná na využitie právnickej angličtiny v praxi, osvojenie si právnickej terminológie vďaka témam zameraným na právne prostredie a všetky jeho aspekty. Tento kurz je koncipovaný pre tých, ktorí sa pohybujú v právnom prostredí - asistenti právnikov, právni koncipienti, študenti práv i pre právnych nadšencov, ktorí si chcú zdokonaliť svoje znalosti.

Zameranie kurzu:

Rozvoj efektívnej komunikácie v širokej škále každodenných reálnych právnych situáciách pre aktívnych právnických profesionálov.

Typickí študent:

Študent práva či mladý právnik, ktorý hovorí anglicky na stredne pokročilej úrovni, nemá však dostatočnú znalosť odbornej terminológie. Medzinárodnú angličtinu potrebuje k svojej práci alebo k ďalšiemu štúdiu práva, napr. ku skúške ILEC.

V kurze sa naučíte:
 • rozumieť a kvalifikovane používať právnu terminológiu,
 • plynule a presne komunikovať v bežných právnych situáciách ,
 • jasne formulovať svoje stanoviská pri jednaniach,
 • efektívne jednať so zahraničnými klientami,
 • vybudujete si slovnú zásobu z mnohých oblastí práva,
 • precvičíte si a vylepšíte svoj písomný prejav, vrátane e-mailov.
Obsah kurzu:
 • A career in law
 • Contract law
 • Tort law
 • Criminal law
 • Company law
 • Commercial law
 • Real property law
 • Ligitation and arbitration
 • International law
 • Comparative law